Lommedalens IL Fotball Yngre Avdeling

Parkeringsvakt By


Instruks for organisering av parkeringsvakter på By

Innledning

I henhold til avtale med Bærum kommune har LIL fotball yngre avd. rett og plikt til å sørge for parkeringsvakter på By i vintersesongen mot betaling. Dette er i hovedsak lørdager og søndager, men kan også være hverdager i jul-, vinter- og påskeferiene. Vi står vakter tre steder: ved veien og på jordet nedenfor veien nær Guriby, langs veien på By og på Tobonn.

Parkeringsansvarlig og utstyr

Styret i LIL fya utnevner en parkeringsansvarlig (PA) som med fordel har ansvaret i flere år av hensyn til erfaringsoppbygging og kontinuitet.PA ivaretar følgende utstyr som brukes under vaktene:

• Fem pengevesker (pluss en reserve)

• Tre walkie-talkier (pluss to ladere)

• Refleksvester påskrevet Vipps-nummer

• Billettruller

• Vekslepenger i hver pengeveske

Planlegging av vaktene

PA trenger informasjon for alle lagene i fotball yngre avd. om lagnavn, lagleder (LL), dennes mobilnummer og epostadresse, og antall spillere på lagene. Denne informasjonen innhentes i september/oktober. Om ikke LILs administrasjon har pålitelig informasjon må PA selv skaffe denne informasjonen. Merk at foreldrenes plikt til å stå vakt følger av barnets deltagelse i fotballen sesongen i forkant av vinteren. At barnet slutter etter sesongen, fritar altså ikke fra denne plikten.

PA fordeler vaktene på lagene i forhold til antall spillere på lagene (uten fratrekk for barn til trenere og andre som kan fritas for vakter). Et vaktskift er en halv dag. Hvert vaktskift består av fem vakter pluss to reserver.

Vaktlisten settes opp ved bruk av et regneark. Det finnes dessuten et regneark som er til hjelp i fordelingen av vaktene. Vaktene bør settes opp ca. midt i oktober med tanke på oppstart av vaktene i midten/slutten av november.

Vaktene bør vare til ca. midt i april. Fordelingen av vaktene på lagene kan ta hensyn til ubalanse i belastningen forrige vinter. Et lag som f.eks. fikk avlyst sine vakter forrige vinter kan få vakter i antatt sikre skihelger. Og et lag som hadde vakter i helger knyttet til jul-, vinter- og påskeferie forrige vinter kan få vakter utenom slike helger.

PA formidler vaktlisten til LL som fordeler tildelte vakter (halve dager) på foreldrene og utnevner én av dem til vaktleder (VL). For å unngå å komme i den situasjon at ikke tilstrekkelig antall foreldre sier seg villig til å ta vakt anbefales det at LL fordeler vaktene uten å spørre foreldrene. Det påhviler dermed foreldene å bytte hvis en vakt ikke passer. Dette er særlig aktuelt for helger knyttet til jul-, vinter- og påskeferie. LL informerer VL om dennes fire medvakter og to reserver.

LL informerer PA om utnevnt VL inklusive dennes mobilnummer. For at VL skal kunne kontaktes i løpet av vinteren er det viktig at foreldrenes og ikke barnets/ungdommens navn og mobilnummer er oppført som VL.

PA legger vaktlisten ut på nettsiden til LIL fya noe LL og VL må få informasjon om så disse kan kommunisere. Med tanke på oppstart midt/sent i november bør vaktlisten legges ut tidlig i november.

Det hensettes ofte biler (typisk fra Øst-Europa) uten skilter og med dekk og søppel inni på parkeringsplassen ved Guriby. Send bilde til Bærum Kommune ved Terje Johannessen(terje.johannessen@baerum.kommune.no) og be om hjelp til å få fjernet bilen.

Billetter kjøpes av K. Aspelund AS. Kontaktperson er Wenche K. Leonhardsen (wl@aspelund.no). De vet hvordan billettene skal se ut. Kjøp gjerne 20 ruller à 500 billetter med løpende nummerering fra rull til rull. Leveringstiden er gjerne et par uker. K. Aspelund holder til på Furuset i Oslo så billettene sendes i posten.

Noen dager før vaktene begynner kontaktes eier av jordet nedenfor veien ved Guriby for å be om at kjettingen med lås som stenger adkomsten til jordet fjernes. (Dette kan ikke gjøres før det er frost i bakken.) Grunneier er Jens Erik Madsen, mobilnummer 97071450.


Organisering av vaktene

Lørdag og søndag deles i to vaktskift hver, dvs fire skift tilsammen. Først skift er kl 08-12 og andre skift kl 12-16. Det er fem vakter på hvert skift. En naturlig fordeling er to vakter på By, to på Guriby og én på Tobonn.

Utstyr til vaktene (pengevesker med vekslepenger og billetter, refleksvester, walkie-talkier) hentes av VL senest fredag kveld hos PA. Utstyret videreleveres fra VL til VL. VL lørdag ettermiddag og VL søndag formiddag kontakter hverandre om overlevering. Kontaktinformasjonen finnes i vaktlisten på nettsiden til LIL FYA.

Oppgaver for vaktene under utførelsen av vaktene

• Krev avgift på kr 30 av hver bil. Betalingen skjer via Vipps (VIPPSNUMMER: )

• Påse at trafikken og parkeringen skjer på en trygg måte. Pass særlig på at biler ikke venter i

veien og hindrer buss, utrykningsbiler og fastboende.

• Pass på egen sikkerhet.

Oppgaver for VL under utførelsen av vaktene

• Første VL lørdag henter utstyr hos PA.

• Lever utstyr til neste VL, VL søndag ettermiddag leverer til PA.

• Kall inn reservevakter ved manglende oppmøte dersom det er behov for dette.

• Dimmiter eventuelt vakter når dette kan forsvares.

• Rapporter til LL og PA eventuelle avvik fra normal og forsvarlig utførelse av vakten.

Oppgaver for PA under utførelsen av vaktene

• Minn alle fire VL på vaktene et par dager før hver vakthelg. Send f.eks. SMS til VL (og LL?) på

torsdagen før helgen.

• Kanseller eller reduser vakter i samarbeid med VL når dette kan forsvares. Dette bør ikke

gjøres før torsdag kveld rett før helgen.

• Utlever vaktutstyr senest fredag kveld til VL (for lørdag formiddag).

• Ta imot vaktutstyr fra VL (for søndag ettermiddag).

• Tell opp fortjenesten og lever til LILs administrasjon.

• Klargjør utstyret før neste helg


       o Legg tilstrekkelig med billetter i hver veske

       o Lad walkie-talkiene