Lommedalens IL Fotball Yngre Avdeling

FIKS-ansvarlig


FIKS
Alle klubber må forholde seg til NFFs administrative datasystem FIKS. Dette er et viktig ITverktøy som er ment å forenkle klubbhverdagen ved å

gjøre det enklere for klubben å utføre viktige administrative arbeidsoppgaver.

Klubben skal benytte FIKS for å sikre at spillere er forsikret, trenere har riktig kompetansenivå, kan melde på lag i serier, registrere kamprapporter,

involvere frivillige til å påta seg nødvendige klubb- og lagroller og ikke minst skal FIKS være et styringsverktøy for å bli/være en ”Kvalitetsklubb”.

FIKS-ansvarlig
LIL FYA har én person som innehar rollen FIKS-ansvarlig.

Hovedansvarsområder

  • Forankring

Påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.

Dette er viktig slik at ledelsen kan legge dette inn i arbeidsbeskrivelser som klubben jobber etter, og dermed legge til rette for at FIKS blir en naturlig del av klubben. Forankring er også viktig for at klubben skal kunne se at FIKS faktisk gjør at klubbhverdagen blir enklere.

  • Spilleroverganger

Godkjenning og gjennomføring både for de som kommer til klubben og de som forlater klubben.

  • Brukeradministrasjon

Påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige ”tilganger” til FIKS. Behovet vil variere, men klubben skal ha følgende

tilganger:

a) To personer i administrasjonen med rettighet som ”Klubbadministrator”

b) Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter med rettighet som ”Klubbruker”.

Klubbens krets er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt a). Brukere med rettighet som ”Klubbadministrator” er ansvarlig for å opprette

brukere innunder punkt b).

  • Brukeropplæring

Påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med klubbens

kretskontor.