Lommedalens IL Fotball Yngre Avdeling

Dommeransvarlig


Dommeransvarlig

Dommeransvarlig er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommerne.

Oppdrag

Rekruttering og oppfølging av dommere er en kjerneoppgave i klubben. Aktivitetene våre er helt avhengige

av at barn og ungdom inspireres til å bli fotballdommere. En spennende og lærerik aktivitet som dommer gir

mange en verdifull deltakelse i vår idrett.

Mål for arbeidet

For å lykkes med rekruttering og den viktige oppfølgingsfasen er det viktig at klubben legger godt til rette.

Dommeransvarlig er en viktig tilrettelegger. Det betyr en god samordning med styret i klubben, en bevisst

rekrutteringsplan og oppfølging gjennom kurs og dommerforum.

Dommeransvarlig sine oppgaver:

1. Dommeransvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:

• Klubbens dommere, lagledere og trenere (Facebook, cuper og samlinger).

• Klubbens styre og administrasjon.

• Fotballkretsen.

2. Skal sammen med styret ha ansvar for å

• Rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.

• Tilby dommerkurs til dem som ønsker det.

• Tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært

samarbeid med kretsen.

• Påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.

• Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag,

herunder også deltakelse på treningsleir.


Årshjul

TIDSPUNKTAKTIVITETER
APRIL/MAIKlubbdommerkurs for 13-åringer
APRIL/MAI
Klubbdommerkurs 7er eller 9er og/eller for foreldre
APRIL/MAI
Samling - kick off for klubb- og rekrutteringsdommere
MAIEMS CUP
SEPTEMBERKlubbdommerkurs
SEPTEMBER
Lommedalens klubbcup
OKTOBERSamling - oppsummering av sesongen for klubb- og rekrutteringsdommere