Lommedalens IL Fotball Yngre Avdeling  

Fair Play - ansvarligFair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. 

Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger, og synliggjør hvordan

fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om

overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.


Dette fokuset på etikk gjør fotballen til den viktigste aktøren i holdningsarbeid ved siden av

hjem og skole. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den

verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for,

og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.


Fair play-ansvarlige skal ha en rådgivende og initierende funksjon.

Et godt Fair play-arbeid i klubben avhenger av at målsetting og strategi er forankret i

styret. Styret oppnevner en Fair play-ansvarlig og gjør dennes arbeidsoppgaver og ansvar

kjent i alle ledd i klubben.


Det er avgjørende at fair play-arbeidet er forankret i hele klubben og at ansvaret for

implementering og gjennomføring gjøres i det enkelte lag og ikke er noe som overlates til den

Fair play-ansvarlige som bør ha en rådgivende og initierende funksjon.

Det bør følgelig være et tydelig element i sportsplanen, på trenerfora og i de enkelte lag.

Fair play-ansvarlig er klubbens fagansvarlige og er kontaktpunktet i forhold til andre klubber,

kretsen og NFF sentralt.

Fair Play-ansvarlig:

  • Har det overordnete ansvaret for å koordinere og implementere klubbens Fair play-arbeid på alle lag:

               Kampverter

               Fair Play-kontrakt

  • Deltar på relevante møter og samlinger i regi av klubb og NFF

KAMPVERT PÅ SERIEKAMPER

En trener og lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket.

Last ned full oversikt -> Fair Play ansvarlig - Kampvert intstruks.pdf


FAIR PLAY-KONTRAKT

Last ned NFF sin egen fair play kontrakt -> Fair Play ansvarlig - Kontrakt